آخرین اصلاحات در زمینه خرید خانه از سوی خارجیان در ترکیه

حکومت ترکیه ضمن بررسی پیشنهادات و انتقادات صورت گرفته در مورد تسهیلات ارایه شده

به خارجیان متقاضی خرید املاک و مستغلات در ترکیه اقدام به ارایه متممی در این خصوص کرده است. خارجیان متقاضی خرید خانه در ترکیه می توانند بدون پرداخت مالیات ارزش افزوده اقدام به خرید املاک مورد نظر خود کنند به شرط آنکه به مدت یکسال ملک تحت تملک خود را نفروشند. مالکانی که در مدتی کمتر از یکسال اقدام به واگذاری املاک خود کنند نمی توانند از معافیت مالیات مذکور برخوردار شوند. در این میان با ارایه اصلاحات دیگری، ترکهای مقیم خارج از ترکیه نیز از حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار خواهند گردید.