آموزش زبان ترکی، ‫امری ۱‬

آموزش زبان ترکی، ‫امری ۱‬

‫تو خیلی تنبلی – اینقدر تنبل نباش! Çok tembelsin – o kadar tembel olma
‫تو خیلی می خوابی – اینقدر نخواب! Çok uyuyorsun – o kadar uyuma
‫تو دیر می آیی – اینقدر دیر نیا! Çok geç geliyorsun – o kadar geç gelme
‫تو با صدای بلند می خندی – اینقدر بلند نخند! Çok sesli gülüyorsun – o kadar sesli gülme
‫تو آهسته حرف میزنی – اینقدر آهسته حرف نزن! Çok sessiz konuşuyorsun – o kadar sessiz konuşma
‫تو خیلی (مشروب) می نوشی – اینقدر ننوش! Çok fazla içiyorsun – o kadar çok içme
‫تو خیلی سیگار می کشی – اینقدر سیگار نکش! Çok fazla sigara içiyorsun – o kadar çok sigara içme
‫تو خیلی کار می کنی – اینقدر کار نکن! Çok fazla çalışıyorsun – o kadar çok çalışma
‫تو خیلی سریع رانندگی می کنی – اینقدر سریع نرو! Çok hızlı gidiyorsun – o kadar hızlı gitme
‫آقای مولر، بلند شوید! Ayağa kalkınız, Bay Müller
‫آقای مولر، بنشینید! Oturunuz, Bay Müller
‫آقای مولر، درجای خود بنشینید! Kalkmayın, Bay Müller
‫صبر داشته باشید! Sabırlı olunuz
‫آرام باشید (عجله نکنید)! Kendinize zaman bırakın
‫یک لحظه صبر کنید! Bir saniye bekleyin
‫مواظب باشید! Dikkatli olun
‫وقت شناس باشید! Dakik olun
‫احمق نباشید! Aptal olmayın

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه