اتباع خارجی ممنوع الورود به ترکیه

 اتباع خارجی ذیل حق ورود به ترکیه را نداشته و برگشت داده می شوند.– افرادی که فاقد گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه یا ویزا یا مجوز اقامت می باشند یا این مجوزها را با تقلب تهیه کرده یا آنها را جعل کرده باشند.

– افرادی که پس از انقضای اعتبار روادید ، معافیت روادید یا مجوز اقامت حداقل در مدت شصت روز گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه را تهیه نکرده باشند.

– آن دسته از اتباع خارجی که مشمول فقره اول ماده ۱۵ می باشند حتی اگر مشمول لغو روادید هم باشند و حتی اگر بر اساس فقره دوم ماده ۱۵ حق اقامت داشته باشند.

– اموراتی که بر مبنای این ماده صورت می پذیرند به اتباع خارجی عودت داده شده اعلام می شود. در این اعلامیه، نحوه برخورداری موثر از حق اعتراض اتباع خارجی به این تصمیم و سایر حقوق و مسئولیت های قانونی نیز به آنها ابلاغ می شود .