/توسط

عید نوروز در ترکیه

ما بقایای یک امپراتوری میباشیم. هر چند وطنمان در مساحتی 784 هزار کیلومتری پخش شده است ولی به دلیل اینکه از امپراتوری عثمانی به جای مانده ایم، دارای خویشاوندان بسیار و جوامع خویشاوند بسیار در بیرون مرزهایمان میباشیم. در چهار گوشه جهان جوامعی که به زبان ترکی صحبت میکنند وجود دارند. باید به برقراری روابط صمیمی و گرم با این جوامع ادامه دهیم."
/توسط

عید نوروز در ترکیه

ما بقایای یک امپراتوری میباشیم. هر چند وطنمان در مساحتی 784 هزار کیلومتری پخش شده است ولی به دلیل اینکه از امپراتوری عثمانی به جای مانده ایم، دارای خویشاوندان بسیار و جوامع خویشاوند بسیار در بیرون مرزهایمان میباشیم. در چهار گوشه جهان جوامعی که به زبان ترکی صحبت میکنند وجود دارند. باید به برقراری روابط صمیمی و گرم با این جوامع ادامه دهیم."