بخش امانات فرودگاه آتاتورک استانبول

در صورت گم کردن چمدانها یا بار خود میتوانید از طریق لینک زیر با بخش امانات فرودگاه آتاتورک استانبول

ارتباط برقرار نمایید. همچنین در صورتی که سفر ترانزیت به استانبول داشتید میتوانید به هر مدت بار خود را در بخش امانت فرودگاه قراردهید.

تعرفه و شرایط استفاده در لینک ذیل :

http://www.ataturkairport.com/en-EN/airportguide/Pages/BaggageCustodyServices.aspx