برف ۱۹۸۷

در سال ۱۹۸۷ ماه مارس برف۱ متررسید. در سال ۱۹۸۷ بارش برف مناطق شهر را فلج کرده است.به دلیل بارش برف زندگی عملا متوقف شد و به طور مداوم به مدت ۴ روز طول کشید،.در ماه مارس۱۹۸۷ تنها دو کانال تلویزیونی به نام هایTRT1وTRT2وجود داشت. که گزارش آب و هوا فقط در زمان های خاصی نشان دهد.