برنامه انقلاب دیجیتال

برنامه انقلاب دیجیتال در سالن مرکز خرید زرلو سنتر برای علاقمندان به هنر، دیجیتال  و تکنولوژی برگزار خواهد شد.برنامه انقلاب دیجیتال Digital Revolution

تاریخ شروع : ١۴مارچ ٢٠١۶
۱۴ March – 14 Mart 2016

به مدت سه ماه ادامه دارد
زمان برگزاری : ساعت ١٠:٠٠ – ٢٠:٠٠

محل برگزاری : ترکیه، استانبول، زرلو سنتر
Türkiye / İstanbul / Zorlu performans