تاریخچه عید نوروز در ترکیه

گاندی: پاداش صلح، صلح است.

در دوران عثمانی نوروز به عنوان یک روز مهم جشن میگرفتند. عثمانی ها به این باور بودند که نوروز یک روز مقدسی که در ان اتحاد و همبستگی وجود دارد. مردم جهان بخصوص مردم ترکیه اغاز فصل بهار را تجدید حیات و طراوت  میدانستند. مردم ترکیه اعتقاد دارنند که در نوروز صلح و همپارچگی وجود دارد. پادشاهان عثمانی یک روز برای سلاطین و درباریان و طبیبان نوروزیه می نامیدند و ان روز را  انها جشن میگرفتند. طبیبان در این جشن معجون  های خاصی میداذنذ که چهل نوع ماده مخصوص تهیه می شد وخاصیت شفا بخش بسیاری از بیماری ها و دردها بود. باعث افزایش قدرت بدنی سلاطین و درباریان میشود.

اعتقاد مدهبی به مناسبت نوروز

مردم عثمانی اعتقاد مدهبی جالبی به نوروز دارد برخی از شاخه های مذهبی معتقدند که زاد روز حضرت علی(ع)  بوده و گروهی دیگر مذهبی معتقدند که اغاز خلافت امام علی (ع) در نوروز بوده است. در سال ۱۹۲۳ به دلیل اهمییت سیاسی نوروز کم رنگ شد و اهمییت پیشین خود را از ذست داد و کردهای ترکیه مراسم ویژه عید نوروز برقرار میکردند این کار باعث شود که سنت نوروزی باقی بمانند.

این کار باعث شود که سنت دیرینه حفظ شود امروزه در جنوب شرقی آغری، ایغدیر، قارص و آرداهان بصورت باشکوهی برگزار شود.

ارتباط فرهنگی نوروزی

در سال ۱۹۹۰ با فروپاشی شوروی  کشور ترکیه با دولت های ترک زبان در آسیای میانه و قفقاز ارتباط فرهنگی برقرار کرد. در این نشست کشور ترکیه با دولت های ترک زبان در آسیای میانه و قفقاز اهمییت نوروز و نوروز فرهنگ مشترک یاد کردند.

سنت نوروز در ترکیه

هر سال نوروز کشور ترکیه با پختن شیرینی های خانگی و غذاهای خاص نوروز به استقبال این عید باستانی میروند. خیابان های ترکیه با صدای رقص و پایکوبی سطح خیابان نشان میدهند که نوروز چقدر برای ترکیه اهمییت خاصی دارد و همینطور میتوانیم ببینیم که اتش بازی و شعبده بازی و مراسم کمدین و مراسم اواز ازنمودهای این مراسم هستند.

جشن ملی ترکیه

در سال ۱۹۹۴ در انکارا  با حضور مقامات عالی رتبه ترکیه مراسم ویژه عید نوروز برقرار کردند. در انجا اهمییت نوروز در میان گذاشته شد و ایین نوروزی نشان داده شد. سلیمان دمیرل گفته بود: نوروز میراث فرهنگی ایران است. قرن ها مردم ایران آن را پاس داشته اند و تقویم ایران نیز بر همین اساس استوار است. در طول تاریخ مردم ایران ثابت کردند که مردم صلح طلب و مردم اهل فرهنگ و اهل مهربانی هستند. نوروز در ایران فقط یک جشن ملی نیست بلکه یک جشن صلح و دوستی و رفاقت بوده و هست.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه