تبریک نخست وزیر ترکیه به مناسبت عید قربان

تبریک نخست وزیر ترکیه به مناسبت عید قربان

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه پیغامی به مناسبت عید قربان منتشر نمود. ییلدیریم در پیغامش به مناسبت عید قربان، ابراز داشت: “شبکه های خائن، هرگز قادر به از میان بردن تمامیت ملتی که به شکل یک تن میباشند، نخواهند بود. همه بازیهای کثیفی که هدفشان از میان بردن یکپارچگی ما وکاهش قدرتمان میباشد، بیهوده است.”

وی ضمن ابراز اینکه تا تصفیه کامل کشور از ترور و خشونت، به مبارزه مان ادامه خواهیم داد، گفت: “هیچ شبکه خائنی، قادر به خم کردن سر ملتمان نخواهد بود.”