تغییر در قانون مجوز های کار اتباع خارجی

در قانون مربوط به مجوز های کار اتباع خارجی به شماره ۴۸۱۷ مورخه ۲۷/۲/۲۰۰۳

– عبارت با مهلت مجوز اقامت از متن فقره اول ماده ۵ حدف شده است.
– بند ذیل به فقره اول ماده ۸ افزوده شده است:
– رای اشخاص بی وطن و تبعه خارجی که وضعیت پناهندگی مشروط از سوی وزرات کشور اعلام شده و تقاضای حمایت بین الملی دارند.
– فقره اول ماده ۱۲ به شکل زیر تغییر یافته است:
اتباع حارجی اولین تقاضای خود را به کنسولگری های جمهوری ترکیه در کشوری که در ان حضور دارند ارائه می دهند. کنسولگری این تقاضا ها را برای وزارتخانه های مربوطه ارسال می نمایند و وزارتخانه با کسب نظر از مراجع زیر ربط بر اساس ماده ۵ این تقاضا ها را ارزیابی می کند. در صورتی که مناسب تشخیص داده شود به تبعه حارجی مجوز کار داده می شود.
اتباع خارجی می توانند تا مدتی که در مجوز کار دکر شده در کشور ترکیه بمانند و کار کنند.