توقف تولید و فروش نان توسط شهرداری ها در ترکیه

رئیس اداره اصناف ترکیه اعلام کرد که حضور دولت در تجارت باعث ایجاد رقابتهای نابرابر و ناعادلانه

در بازار میشود. وی ادامه داد که با توجه به قدرت اقتصادی و توان مالی دولت در تجارتهایی که فعال است سبب ایجاد رقابتی نابرابر شده است و رقبای خصوصی توان رقابت مخصوصا رقابت قیمتی را نخواهند داشت. بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه که روز دوشنبه با اداره اصناف ترکیه ملاقات داشت، اعلام کرد که با همکاری این اداره تلاش میکند که در بخش تولیدات نان و مشتقات آن دیگر دولت هیچ دخالتی نداشته باشد و تمامی واحدهای دولتی تولید نان را متوقف و به بخش خصوصی واگذار کنند. تا ازین طریق بتوانند در قسمت بالا بردن توانایی اقتصادی شرکتهای خصوصی ترکیه کمکی کرده باشند.