خرید خانه در ترکیه (قسمت پنجم)

قولنامه یا قرارداد فروش

قرارداد فروش مانند قرارداد خرید ملک در ایران شامل نام وآدرس خریدار، نام و آدرس فروشنده، مشخصات ثبتی، شماره ومحل ملک، اطلاعات مالکیت و همچنین شرایط مورد توافق ازقبیل نحوه پرداخت بهای ملک ووسائل ومتعلقات موجود می باشد. این قرارداد در ۳نسخه  تنظیم وتوسط خریدار وفرو شنده وشرکت و یا آژانس  امضا خواهد شد. مسئولیت اسناد مالکیت واحراز مالکیت فروشنده بر ملک وکنترل کلیه اسناد به عهده شرکت سازنده یا مشاورین در کشور مورد معامله  می باشد.