دسترسی به بازار کار

اصول و روش های بین المللی کار صاحبان وضعیت حفاظت تابعه و متقاضیان از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود.

با استثنای افراد ذکر شده درماده ی۷۲ و ۷۹ افرادی که محتاج بودنشان تصویب شده با تصویب وزارت مالی در چارچوب اصول و روش کمک هزینه توسط وزارت مشخص شده خرجی برایشان داده میشود.
شهروند که به مدت سه سال ساکن ترکیه بوده یا بایک شهروند ترکیه ای ازدواج کرده باشد است و صاحبان وضعیت حفاظت تابعه که فرزندشان در ترکیه به دنیا آمده باشد٬ محدودیت اعمال نمی شود.