دلایل دیپورت شدن از ترکیه و راه حل های ابطال آن

دلایل دیپورت شدن از ترکیه و راه حل های ابطال آن

اگر خواسته یا ناخواسته قوانین اقامتی ، امنیتی یا …. ترکیه را رعایت نکرده و نقض کنید ترکیه شما را به صورت موقت یا دائم دیپورت می کند برخی از مواردی که میتواند موجب دیپورت شما شود.

۱- پرداخت نکردن جریمه اقامت غیر قانونی بیش از مدت ویز یا دفترچه اقامت.
۲- محکوم شدن در دادگاه.
۳- آزادی از زندان.
۴ – اقدام به فحشا و یا ایجاد آسیب های اجتماعی.
۵ – کار غیر قانونی یا عدم توانایی مالی برای اداره زندگی.
اگر کسی از ترکیه دیپورت شده باشد و خواهان ابطال ممنوع الورودی به ترکیه باشد باید به کنسولگری ترکیه در ایران مراجعه کرده و تقاضای ویزای تحصیلی مثل تومر یا ویزای کاری نماید و یا شخص حقیقی و یا حقوقی ترک فرد مورد نظر را ضمانت و دعوتنامه ارسال نماید، که در صورت قبولی پس از پرداخت جریمه میتواند وارد ترکیه شود.
دیپورت موقت: از ۳ ماه شروع میشود و تا ۵ سال طول میکشد.
دیپورت دائمی : دیپورت برای همیشه