رد ، ابطال ویا عدم تمدید مجوز اقامت دانشجوی

در مواقع ذیل مجوز اقامت دانشجویی صادر نمی شود ، در صورت صدور ابطال می شود ودر صورت اتمام مهلت، تمدید نمی گردد.

الف- چنانچه شرایط مذکور در مورد اقامت دانشجویی نقض شود ویا از بین برود.

ب- چپنانچه دالیلی مبنی بر عدم امکان ادامه تحصیل بروز نماید.

پ- چنانکه مشخص شود دارنده مجوز اقامت دانشجویی ، از مجوز صادره در راستای هدفی مغایر با هدف صدور آن استفاده کرده است.

ت- چنانچه حکم طرد یا حکم ممنوعیت ورود دارنده مجوز صادر شود.