روادید مرزی ترکیه

روادید هایی که در مبادی مرزی صادر می شوند.۱- برای آن دسته از اتباع خارجی که بدون اخذ روادید وارد مبادی مرزی ترکیه می شوند با اخذ تعهد نسبت به ترک کشور در موعد مقرر به شرط استثناء روادید صادر می گردد.

۲- روادید مرزی در استانداری هایی که مبادی مرزی به آنها تعلق دارند صادر می شود. استانداری می تواند این حق را به یکی از کارکنان مرزی خود واگذار نماید. بنا به تصویب هیات وزیران در صورتی که مهلت متفاوتی برای چنین ویزاهایی ذکر نشود، این ویزاها حداکثر تا مهلت ۱۵ روز اعتبار خواهند داشت .

۳- در صدور روادید مرزی بنا به دالیل انسانی می توان از شرط بیمه سالمتی صرفنظر نمود. روادیدهای عبور ( ترانزیت  فرودگاهی)

– برای آن دسته از اتباع خارجی که قصد عبور ترانزیت از ترکیه دارند می توان شرط اخذ روادید ترانزیت فرودگاهی را قرار داد. این روادید از طریق کنسولگری ها صادر می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه مورد استفاده قرار گیرد.

۲- مشخصات افرادی که نیازمند روادید ترانزیت فرودگاهی می باشند به طور مشترک به وزارت و وزارت امور خارجه اعالم می گردد. آن دسته از اتباع خارجی که برای آنها روادید صادر نمی گردد. برای اتباع خارجی ذیل روادید صادر نمی گردد.

الف- آن دسته از اتباع خارجی که مهلت اعتبار گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین آن حداقل شصت روز بیشتر از مهلت انقضای روادید درخواستی نباشد.

ب- افرادی که ممنوع الورود هستند.

پ- افرادی که از منظر نظم عمومی و یا امنیت عمومی قابل اعتماد نباشند.

ت- افرادی که مبتال به یکی از بیماریهای تهدید کننده بهداشت عمومی باشند.

ث- افرادی که مرتکب جرائمی شده باشند که کشور ترکیه بر اساس معاهدات دو جانبه استرداد آن مجرمین را تعهد نموده و نیز افرادی که مظنون یا محکوم به چنین جرائمی باشند.

ج- افرادی که فاقد بیمه سالمت معتبر به مدت اقامت در ترکیه باشند .

چ- افرادی که دالیل معقول برای ورود به ترکیه ، عبور از ترکیه یا اقامت در ترکیه ارائه ننمایند.

خ- افرادی که فاقد امکانات مادی وافی وکافی برای مدت اقامت درترکیه باشند .

ح- افرادی که حاضر نیستند هزینه های اهمال در حفظ روادید یا هزینه های ناشی از مجوز اقامت قبلی را بپذیرند و یا افرادی که به موجب قانون دریافت هزینه های عمومی تحت تعقیب بوده و حاضر نیستند هزینه های الزام الوصول را بپذیرند و یا افرادی که به موجب قانون کیفری ترکیه به شماره ۵۲۳۷ مورخه ۲۰۰۴/۹/۲۹ تحت تعقیب بوده ولی حاضر نیستند بدهی و جرائم خود را بپردازند.

– افرادی که مشمول این ماده هستند ، چنانچه صدور روادید برای آنها به نفع کشور باشد ، با تصویب وزیر می توانند روادید دریافت دارند .