غرفه ترکیه، بزرگترین غرفه در نمایشگاه گردشگری اروپا

ترکیه، با جای گیری در رده ششم جهان، به عنوان کشور ستاره دار در گردشگری، موفقیتهای چشمگیری داشته است.

بزرگترین نمایشگاه گردشگری اروپا، Utrecht، در هلند آغاز گردید. غرفه ترکیه به مساحت ۷۶۰ متر مربع در این نمایشگاه بسیار جلب توجه میکند. ماهیر اونال وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، به نمایندگی از ترکیه در این نمایشگاه شرکت مینماید. اونال، ضمن ابراز اینکه ترکیه طی ۱۰ سال اخیر، عملکردی فوق العاده در بخش گردشگری داشته است، گفت: “ترکیه، با جای گیری در رده ششم جهان، به عنوان کشور ستاره دار، موفقیتهای چشمگیری داشته است. از این پس نیز به همین شکل فعالیتهایمان را ادامه خواهیم داد.”در نمایشگاه گردشگری  Utrecht که حدود ۴۰ سازمان و موسسه از ترکیه در آن شرکت میکنند، ۱۲۰۰ شرکت گردشگری نیز شرکت خواهند داشت. سال گذشته، ۱۱۷ هزار تن از این نمایشگاه دیدن کرده بودند. امسال نیز توجه به این نمایشگاه بسیار میباشد. گفتنی است که نمایشگاه تا روز ۱۷ ژانویه باز خواهد بود.