فاصله بین شهرهای مهم ترکیه با یکدیگر به همراه نقشه

برای اینکه بتوانید سفر خود را مدیریت کنید لازم است اطلاعات مفید و دقیقی از محیط داشته باشید.

یکی از این اطلاعات نقشه کامل منطقه، راه ها، جاده ها و فاصله ی بین شهر هاست که از اهمیت بسیاری برخودار است و به شما کمک میکند تا بتوانید سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنید و باعث میشود آن منطقه را به درستی و با زمان بندی و مسافت درست طی کنید و این امر باعث کمتر شدن هزینه ها و گردشگری هرچه بهتر شما خواهد شد.

مجله مرمر اطلاعاتی شامل، مسافت بین شهرهای مهم ترکیه از یکدیگر و نقشه شهرها که به صورت دقیق میتوانید بزرگ نمایی کنید و اطلاعات مفیدی از جاده ها و شهرهای بین راه و مسیر های مناسب در اختیار شما عزیزان قرار داده است.

مجله مرمر MarmarMagazine، رترین مرجع اطلاع رسانی و گردشگری فارسی زبانان در ترکیه

وانارزرومآنکاراقونیهاستانبولازمیرآنتالیا
وان379Km1371Km1235Km1615Km1789Km1537Km
ارزروم379Km874Km937Km1239Km1473Km1239Km
آنکارا1371Km874Km261Km454Km586Km549Km
قونیه1235Km937Km261Km714Km562Km303Km
استانبول1615Km1239Km454Km714Km563Km723Km
ازمیر1789Km1473Km586Km562Km563Km465Km
آنتالیا1537Km1239Km549Km303Km723Km465Km