قانون تنظیم و تقسیط مجدد بدهی های دولتی چیست؟ -۲

ترکیه در بین ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار دارد و با برنامه هایی که طراحی کرده است،

قصد دارد تا سال ۲۰۲۳ که صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه است، در رده ۱۰ اقتصاد برتر جهان جای گیرد. در راستای نیل به این هدف، در ۱۵ سال گذشته اصلاحات اقتصادی بسیاری را تحقق بخشیده و به فعالیتهای خود در این زمینه ادامه می دهد. حتی در همین راستا طی هفته گذشته قانون جدیدی را به تصویب رساند. بر اساس این قانون که مربوط به تنظیم و تقسیط مجدد بدهی های دولتی است، آن دسته از شهروندان و شرکت هایی که بدهی مالیاتی دارند، خواهند توانست بدهی های خود را از نو تنظیم و قسط بندی کنند. بهره و جریمه این بدهی ها نیز حذف خواهد شد و بدهی ها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده از نو قسط بندی خواهد گردید، همچنین بدهی های کمتر از ۵۰ لیره ترک بخشیده خواهد شد. بدین ترتیب دولت نیز خواهد توانست بخش بزرگی از طلب های خود را وصول کرده و به سرمایه گذاریهای اقتصادی خود ادامه دهد. برخی از کارشناسان بر این باورند که در سایه تنظیم و تقسیط مجدد بدهی های دولتی که نزدیک به ۳۲ سال است از موعد آنها گذشته، دولت خواهد توانست نزدیک به ۱۰۰ میلیارد لیره ترک از طلب های خود را وصول نماید.