قانون گذرنامه در ورود به تركيه

– تبعه خارجی بایستی حین ورود به ترکیه یا هنگام خروج از آن گذرنامه

و یا برگه های معتبری که به جای گذرنامه صادر شده اند را به مامورین مرزی ارائه نماید.

– کنترل برگه های گذر مرزی در داخل وسایط نقلیه در حال حرکت نیزمی توان امکان پذیر بود.

– کنترل اتباع خارجی در سالن های ترانزیت فرودگاهها نیز می توان امکان پذیر است.

– هنگام ورود اتباع خارجی به کشور، شمول یا عدم شمول ماده هفت در خصوص آنها مورد بررسی قرار میگرد.

– در اجرای این ماده ، حداکثر می توان به مدت ۴ ساعت افرادی که نیازمند بررسی جامع تری می باشند را معطل کرد. تبعه خارجی در عرض این چهار ساعت میتواند هر لحظه به کشور خود برگردد یا منتظر انجام امورات مربوط به پذیرش خویش به کشور ترکیه شود. اصول و مقررات مربوط به امورات کنترل جامع باید مورد تنظیم و تدوین قرار گیرد.