قیمت خشک کن آرچلیک در ترکیه

قیمت خشک کن آرچلیک در ترکیه

مدل

ظرفیت (لیتر)

قیمت (لیر)

۳۸۸۶ KTR ۸ ۲۸۴۹
KTS 3886 ۸ ۲۸۴۹
۳۸۸۰ KT ۸ ۱۵۱۹
۳۸۸۶ KT ۸ ۲۶۸۹
۳۸۸۶ KTR ۸ ۲۴۱۹
۳۸۷۰ KT ۷ ۲۰۶۹
۲۷۸۲ KT ۷ ۱۳۵۹
۳۸۹۰ KT ۹ ۲۶۵۹
۳۸۸۶ WF ۸ ۳۱۳۹
۲۷۸۲ KTS ۷ ۱۵۱۹