قیمت ماشین های فیات در ترکیه

قیمت ماشین های ۲۰۱۸ فیات در ترکیه

مدل ماشین های فیات

گزینه های حجم موتور ماشین های فیات

پایین ترین قیمت ماشین های فیات

بالاترین قیمت ماشین های فیات

EGEA SEDAN ۱۳۰۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰ ۷۴,۹۰۰ ۱۱۶,۹۰۰
EGEA HATCHBACK ۱۳۰۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰ ۷۶,۹۰۰ ۱۱۸,۹۰۰
EGEA STATIONWAGON ۱۴۰۰-۱۶۰۰ ۹۸,۹۰۰ ۱۲۱,۹۰۰
۵۰۰X ۱۳۰۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰ ۱۲۷,۹۰۰ ۱۵۳,۹۰۰
۵۰۰ ۹۰۰-۱۲۰۰ ۹۵,۹۰۰ ۱۰۴,۹۰۰
۵۰۰L ۱۳۰۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰ ۹۸,۹۰۰ ۱۲۴,۹۰۰
۵۰۰L LIVING ۱۳۰۰ ۱۲۸,۹۰۰
Spider 124 ۱۴۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
LINEA-2017 ۱۳۰۰-۱۴۰۰ ۵۵,۹۰۰ ۷۱,۹۰۰
PANDA-2017 ۹۰۰-۱۲۰۰-۱۳۰۰ ۶۵,۹۰۰
4 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.