قیمت موزه های آنتالیا

قیمت ورودی موزه های آنتالیا

نام موزه شهر قیمت (لیر)
قلعه آلانیا آلانیا ۱۵
موزه آلانیا آلانیا ۵
بازمانده آریکاندا آنتالیا ۵
بازمانده های آسپندوس آنتالیا ۲۵
قار کاراین آنتالیا ۵
بازمانده های لیمرا آنتالیا مجانی
موزه آنتالیا آنتالیا ۲۰
بازمانده های الیمپس آنتالیا ۲۰
بازمانده های پرگه آنتالیا ۲۵
بازمانده های فالسلیس آنتالیا ۲۰
موزه عزیز نیکولاس آنتالیا ۲۰
بازمانده های میرا آنتالیا ۲۰
موزه سیب دار آنتالیا ۵
بازمانده های سیمنا آنتالیا ۱۰