قیمت موزه های آنکارا

قیمت ورودی موزه های آنکارا...

قیمت نام موزه
۲۰ موزه تمدن های آناتولی
مجانی موزه عبادتگاه آوگوستوس
۵ موزه گوردین و بازمانده های تومولوس
۵ بازمانده های حمام رومی
۵ موزه جمهوریت
۱۰ موزه اتنوگرافیا
مجانی موزه نقاشی و مجسمه