قیمت ورودی موزه های آیدین

قیمت ورودی موزه های آیدین

نام موزه قیمت (لیر)
موزه آفرودیسیاس ۱۵
موزه کاراجاسو مجانی
بازمانده های آلاباندا ۵
بازمانده های آلیندا مجانی
موزه باستانشاسی ۸
موزه اتنوگرافیا مجانی
موزه ماگنزیا ۵
بازمانده های سلطان هیسار ۵
موزه خانه یوروک علی افه مجانی
بازمانده های دیدیم ۱۰
موزه میلت ۵
بازمانده های میلت ۱۰
بازمانده های پرینه ۵