قیمت ورودی موزه های ازمیر

قیمت ورودی موزه های ازمیر

قیمت (لیر) نام موزه
۲۵ موزه بازمانده های برگاما آکروپول
۲۰ موزه بازمانده های برگاما آسکلپیون
۵ موزه بازیلیکا
۵ موزه برگاما
۸ موزه چشمه
مجانی بازمانده های اریترای
مجانی موزه آیا سولوک
۱۰ موزه افس
۴۰ بازمانده های افس
۲۰ موزه خانه های یاماچ
۱۰ موزه سنت ژان
۱۰ موزه آگورا
۱۰ موزه باستان شناسی
مجانی موزه خانه آتاتورک
۵ موزه کلاروس
۵ بازماده های متروپولیس
۵ موزه تاریخ و هنر
۵ موزه تئوس
۵ موزه اودمیش