قیمت ورودی موزه های بورسا

قیمت ورودی موزه های بورسا

قیمت (لیر) نام موزه
۵ موزه باستانشناسی
مجانی موزه خانه آتاتورک
مجانی موزه خانه عثمانی
۵ موزه اثر های ترک و عثمانی
مجانی موزه ازنیک
۵ موزه خانه متارکه مودانیا
مجانی موزه خانه شماکی ینی شهیر