قیمت ورودی موزه های دنیزلی

قیمت موزه های دنیزلی

نام موزه قیمت به لیر
موزه اتنوگرافیا و آتاتورک مجانی
موزه باستانشناسی و هیراپولیس (پاموکاله) ۵
بازماندههای پاموکاله (هیراپولیس) ۳۵
بازمانده های لادیکیا ۱۰