قیمت ورودی موزه های قونیه.

قیمت ورودی موزه های قونیه.

قیمت (لیر) نام موزه
۵ موزه پادگان جبهه غربی آکشهیر
مجانی موزه ملا نصر الدین
مجانی موزه بازمانده های سنگی آکشهیر
مجانی موزه ارعلی
۵ موزه باستانشناسی
مجانی موزه خانه آتاتورک
مجانی موزه بازمانده های چاتال هویوک
مجانی موزه اتنوگرافیا
۵ موزه سنگ و مناره نازک
۵ موزه چینی های کاراتای
مجانی موزه مولانا