قیمت ورودی موزه های چاناکاله

قیمت ورودی موزه های چاناکاله

نام موزه قیمت (لیر)
بازمانده های آلکساندریا ترویاس مجانی
بازمانده های آپولون سیمینتیون ۵
بازمانده های آسوس ۱۰
قلعه کیلیتباهیر ۵
موزه چاناکاله ۵
موزه باز مانده های تروی ۲۵