قیمت یخچال پروفیلو در ترکیه

قیمت یخچال پروفیلو در ترکیه

مدل حجم (لیتر) قیمت (لیر)
BD2053W2NN ۴۵۴ ۱۱۹۸
BD3157W2NN ۵۰۵ ۱۴۹۹
BD2046W2NN ۴۰۱ ۱۳۹۸
BD3058W3VV ۵۰۸ ۱۵۹۴
BD3058L3VV ۵۰۸ ۱۹۴۰
BD3057L2VN ۵۰۵ ۱۶۹۹
BD3056W3VN ۵۵۹ ۲۰۲۴
BD3056W2IN ۴۹۷ ۲۹۶۵
BD3056L3VN ۵۵۹ ۲۱۴۹
BD2556W3PN ۵۰۷ ۲۴۰۹
BD2556W3IN ۵۰۷ ۲۳۸۹
BD2556I2IN ۵۰۷ ۱۹۵۹
BD2074W2AN ۵۹۸ ۳۴۹۰
BD2074L2AN ۵۹۸ ۳۲۰۰
BD2064W2VN ۵۲۵ ۲۹۵۰
BD2064L2VN ۵۲۵ ۲۸۹۹
BD2058W2VV ۵۱۴ ۱۲۹۹
BD2058L2VV ۵۱۴ ۱۸۷۹
BD2056W2NN ۵۰۷ ۱۴۹۴
BD2056L2NN ۵۰۷ ۱۷۹۹
BD2056I3PN ۵۰۷ ۲۶۱۵
BD2047W2VV ۴۰۵ ۱۳۴۹
BD2043W2VV ۳۶۴ ۱۳۳۳
BD2046W2NN ۴۰۱ ۱۱۹۷
BD3086W3AN ۶۸۲ ۲۹۹۶
BD3076W3AN ۵۷۸ ۲۶۹۸
BD2046W2VN ۴۰۱ ۱۲۲۱
BD2053W2VN ۴۵۴ ۱۱۷۹