لیست دانشگاه های مورد تایید ترکیه

لیست دانشگاههای کشور ترکیه

که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

جمهوری اسلامی ایران می باشند.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

 

سایت اینترنتی     تاسیس            شهر           تعداد دانشجویان    نام دانشگاه
istanbul.edu.tr ۱۴۵۳/۱۹۳۳ İstanbul ۶۸٫۶۶۸* İstanbul Üniversitesi
hacettepe.edu.tr ۱۹۶۷ Ankara ۲۹٫۶۴۵ Hacettepe Üniversitesi
ankara.edu.tr ۱۹۴۶ Ankara  ۳۹٫۶۲۴ Ankara Üniversitesi
anadolu.edu.tr ۱۹۵۸ Eskişehir  ۲۸٫۹۰۴ * Anadolu Üniversitesi
deu.edu.tr ۱۹۸۲ İzmir  ۴۷٫۸۰۸ Dokuz Eylül Üniversitesi
gazi.edu.tr ۱۹۲۶  Ankara ۵۸٫۳۳۹ Gazi Üniversitesi
ege.edu.tr ۱۹۵۵  İzmir ۵۱٫۲۱۵ Ege Üniversitesi
ogu.edu.tr ۱۹۷۰ Eskişehir ۱۹٫۰۲۵ Osmangazi Üniversitesi
marmara.edu.tr ۱۸۸۳/۱۹۸۲ İstanbul  ۵۱٫۸۹۶ Marmara Üniversitesi
cu.edu.tr ۱۹۷۳  Adana ۳۶٫۶۶۳ Çukurova Üniversitesi
uludag.edu.tr1 ۱۹۷۵

Bursa 

۴۴٫۰۷۱ Uludağ Üniversitesi
omu.edu.tr ۱۹۷۵  Samsun

۳۲٫۱۵۷

 (Ondokuz Mais Üniversitesi(Samsun Üniversitesi 
trakya.edu.tr ۱۹۸۲ Edirne  ۲۹٫۵۷۲ Trakya Üniversitesi
selcuk.edu.tr ۱۹۷۵ Konya  ۷۳٫۶۴۰ Selçuk Üniversitesi
fatihun.edu.tr ۱۹۹۶  İstanbul ۹٫۷۴۷ Fatih Üniversitesi
atauni.edu.tr ۱۹۵۷ Erzurum ۴۳٫۳۸۹ * Atatürk Üniversitesi
boun.edu.tr ۱۸۶۳/۱۹۷۱ İstanbul    Boğaziçi Üniversitesi
itu.edu.tr ۱۷۷۳/۱۹۴۴ İstanbul  ۲۰٫۴۹۳ İstanbul Teknik Üniversitesi
odtu.edu.tr ۱۹۵۶ Ankara  ۱۸٫۲۳۵ Ortadoğu Teknik Üniversitesi
msgsu.edu.tr  ۱۸۸۲/۱۹۸۲  İstanbul

۵٫۹۱۹

Mimar Sinan Üniversitesi
yildiz.edu.tr ۱۹۱۱/۱۹۸۲  İstanbul

۲۳٫۸۱۲

Yıldız Teknik Üniversitesi
bilkent.edu.tr ۱۹۸۴  Ankara ۱۱٫۲۷۰ Bilkent Üniversitesi
ktu.edu.tr ۱۹۵۵ Trabzon ۴۵٫۶۰۴ Karadeniz Teknik Üniversitesi