مبارزه با مهاجرت غیرقانونی

– هیات هماهنگی مبارزه با مهاجرت غیر قانونی به ریاست مشاور وزیر ویا معاون مشاور وزیر و با حضور نمایندگان

فرماندهی کل نیرو های مسلح، وزارتخانه های امور خارجه وامنیت اجتماعی کار، مشاور سازمان اطلاعات ملی، یگان های مامورین ضابط و اداره کل، که حداقل در حد رئیس دایره باشند تشکیل می شود.
– نمایندگانی از یگان های مرکزی وخارج از مرکز سازمان ها ونهاد های عمومی مرتبط سازمان های جامعه مدنی و نهادهای بین المللی مرتبط ونیز متخصصان خبره در این زمینه می توانند به گرد همایی های هیات دعوت شوند .هیات به طور منظم هرشش ماه یک بار گرد همایی برپا می کند. علاوه براین بنا به دعوت رئیس هیات در هر زمانی می تواند گردهمایی فوق العاده برپا دارد. موضوع گرد همایی با در نظر گرفتن دیدگاه های اعضا از سوی رئیس هیات مشخص می شود.