مرکز فرهنگی جم ییلماز cem yilmaz

در Ataşehir  یک مرکز فرهنگی که قراراست ساخته شود،

اسم مرکز فرهنگی جم ییلماز cem yilmaz خواهد بود و جم cem برای این منظور با مبلغ ده میلیون لیر با شرکت سازنده به توافق رسید و شوهای خود را در مقابل ۱۰ هزار نفر اجرا خواهد کرد.