معرفی آزمون ACT

آزمون ACT  آزمون ورودی برای دانشگاه های آمریکا و اروپا می باشد که امروزه در دانشگاه های ترکیه نیز ارزشیابی  می شود.

آزمون ACT از سال ۱۹۵۹ رواج پیدا کرد، بخصوص از سال ۲۰۰۰  و نهایتا از سال ۲۰۱۱ ، در ایالت متحده تعداد دانشجویان ACT از تعداد دا نشجویان SAT بیشتر شده است. آزمون ACT شامل ۴ بخش می باشد انگلیسی (Engilish) ،ریاضی (Mathematics )، استدلال علوم (scince)،درک مطلب (Reading) این آزمون  نمره منفی ندارد، این آزمون شامل ۲۱۵ سوال می باشد که مدت این آزمون ۳٫۵ ساعت است این آزمون سالی ۶ بار برگزار می شود مجموع نمره این آزمون ۳۶ می باشد.

تاریخ نزدیکترین امتحان ACT به شرح ذیل است:

آخرین زمان ثبت نام تاریخ برگزاری امتحان
November 6, 2015 December ۱۲,۲۰۱۵
March 4, 2016 April ۹,۲۰۱۶
May 6, 2016 June ۱۱,۲۰۱۶

باید ذکر کرد که این امتحان هم در ایران و هم در ترکیه توسط مراکز آموزشی مختلف برگزار میگردد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه