معرفی آزمون YDS

آزمون YDS در خصوص زبان هاي انگليسي و ويژه مقاطع ليسانس به فوق ليسانس و فوق ليسانس به دكتري مي باشد.

در مقاطع ليسانس به فوق ليسانس بعضی از دانشگاههاي تركيه كارنامه آزمون YDS براي رشته هاي مختلف اخذ مي نمايد. اما در مقاطع فوق ليسانس به دكتري برای تمامي دانشگاه هاي معتبر تركيه، كارنامه آزمون YDS جهت ادامه تحصيل در تركيه الزامیست. اين آزمون، زبان انگليسي میباشد که در فصول بهار و پاييز انجام مي­پذيرند. مدرک زبان انگليسي براي مقطع دکتري و تخصص اجباري است. آزمون YDSشامل ۸۰ سوال انگليسي است. آزمون مبتني بر گرامر زبان انگليسي و لغات عمومي و خواندن در سطح عمومی است و آزمون به صورت تستي ۵ گزينه­ اي هستند که اين آزمون نسبت به TOEFLو IELTS ساده تر مي­باشند. عزيزاني که جهت ارشد اقدام خواهند کرد شرايط بگونه ديگري است. برخي دانشگاهها در بدو شروع براي پذيرش يا مدرک انگليسي ميخواهند و بعضی دیگر نمیخواهند.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه