مفهومی جدید در موزه های ترکیه

وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، برای خارج نمودن موزه ها از مفهوم محل نمایش آثار فرهنگی، مفهوم “

موزه زنده” را به مورد اجرا گذاشت. هدف وزارت با ایجاد مفهوم موزه زنده که به زندگی فرهنگی شهر تاثیر خواهد گذارد، موزه داری با اولویت آموزش میباشد. در همین چهارچوب، وزارت، با هدف آموزش جوانانی که دارای سطح فرهنگی بالا و دارای فهم حفاظت از تاریخ میباشند، در پی تشکیل خدمت موزه داری با اولویت آموزش است. برنامه های تصویری و عملی که به همراه موزه ها از دوره پیش دبستانی آغاز شده و تا دوره های بعدی برای جوانان برنامه ریزی خواهد شد، در کل کشور انجام خواهد گردید.