ممنوعيت ورود به تركيه

اداره کل می تواند در صورت ضرورت با کسب نظر از نهادها و سازمان های مردمیمرتبط داخل و خارج از ترکیه، از منظر نظم عمومی، بهداشت عمومی و با امنیت عمومی از روی احتیاط و دور اندیشی مانع ورود اتباع خارجی به کشور شود.

– ورود آن دسته از اتباع خارجی که قبال اداره کل یا استانداری ها ممنوع اعلام می گردد.
– مدت ممنوعیت ورود به ترکیه حداکثر پنج سال است. ولی در حال بیم تهدید جدی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی موجود باشد اداره کل می تواند حداکثر به مدت ده سال دیگر به آن بیفزاید.
– آن دسته از اتباع خارجی که پس از انقضای مهلت اقامت یا اعتبار روادید و قبل از ثبت چنین وضعیتی از سوی مقامات صالح جهت خروج از کشور به استانداری ها مراجعه نمایند بیش از یکسال ممنوع الورود نخواهند شد.
– امکان عدم ممنوعیت ورود برای آندسته از اتباع خارجی که بر مبنای ماده ۵۶ از آنها خواسته شده ترکیه را ترک نمایند و آنها نیز ظرف مهلت قانونی این کشور را ترک می نمایند وجود دارد .
– اداره کل می تواند ممنوعیت ورود را رفع نماید و یا با حفظ شرط ممنوعیت ورود تبعه خارجی مجوز ورودی به ترکیه را برای مدت معلومی صادر نماید.
– اداره کل میتواند به خاطر نظم عمومی و یا امنیت عمومی اجازه ورود برخی از اتباع خارجی به این کشور را منوط به کسب مجوز قبلی نماید.