موزه میراث دوران هیلینستیك

 موزه میراث دوران هیلینستیك

نظیر تمام شهرهای دیگر هلنستیك، ایزنیك نیز اثر طراح شهرها و معمار مشهور هیپودوموس است. ایزنیك در دوران گسترش مسیحیت جزو شهرهای پیشتاز محسوب می شود. این اثر تاریخی كه در آنادولو جزو مهمترین آثار رومیاست مهمترین بنای باقیمانده از دوران بیزانس است كه كلیسای محل جمع شدن ۷ مشاور سوفیا می باشد. بدنبال فتح قلعه های اطراف شهر بدست عشیرت كایی بویو ، امید فرمانده نیكارا از بیزانس قطع شده و درسال ۱۳۳۱ ایزنیك به اورهان بی تسلیم می شود وشهر یك مدتی مركز آقایی بوده است. اورهان بی بعدا از طرف كارا خلیل پاشا بعنوان كدخدای ایزنیك منصوب شد و ایزنیك دراین دوره بصورت یك مركز علمی در آمد. اسم شهر كه قبلا نیجه (نام گل) بوده بعدا از طرف تركها به ایزنیك تغییر یافته است .

جاده موزه ، ایزنیك ، بورسا

تلفن : ۷۵۷۱۰۲۷ – ۰۲۲۴ ، هر روز از ساعت ۸ الی ۳۰/۱۶ باز است . ورودیه یك میلیون لیر