مکانهای دیدنی در ترکیه، اداره موزه ارزين جان

موزه ويژه روستاي اتاق كوي كماليه ارزين جان روستاي اجاق كوي از جمله روستاهاي مدرن و پيشرفته تركيه

بوده و در فاصله ۴۰ كيلومتري منطقه كماليه قرار دارد. اسم قديمي اين روستا، روستاي شيخ لر بوده است و شخصيت هاي معنوي منطقه به اين روستا به خاطر اينكه بنيانگذار آن يك شخصيت ديني بوده به احترام همان شخص ، اجاق سلطان ابدال خضر مي گويند. وجود آرامگاه سلاطان ابدال از لحاظ معنوي به اين روستا ارزش ديگري داده است.

موزه اين روستا با كمك و عنايت هاي مصطفي گودر يكي اهالي همين روستا در سال ۱۹۹۴ بر پا شد. اين موزه كه به خاطر نام و يا علي گور فرزند مصطفي كه در يك سانحه رانندگي جان خود را از دست داده به اين روستا ارمغان داده شد. اين موزه ويژه تنها موزه ارزين جان است كه تحت نظر وزارت فرهنگ فعاليت مي كند. اغلب اثرهاي موجود در اين موزه دو طبقه آثار قوم شناسي مي باشد.

در اين موزه كولكسيون ويژه مصطفي گودر و اثرهاي اهدايي اهالي روستاي اجاق و ديگر روستاهاي اطراف به نمايش درآمده است در اين موزه ۱۳۰۰ قطعه اثر به همراه اسامي اهداكننده آنها به نمايش گذاشته شده است. در حياط موزه، مجسمه آتاتورك ، نقاشي هاي برجسته بزرگان ترك، خرمنكوب، ارابه گاوكش و سنگ هاي تاريخي در معرض تماشا قرار داده شده است. در طبقه دوم موزه يك كتابخانه غني موجود مي باشد.

 آدرس : كماليه ـ روستاي اجاق كوي

تلفن/تلكس: ۷۵۴۴۰۶۵(۰۴۴۶)