مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه كاستامونو

 نقشه ساختمان اين موزه كه از سوي معمار كمال الدين بي طراحي گرديده براي اولين بار در سال ۱۹۱۰ بعنوان

باشگاه اتحاد و ترقي مورد استفاده قرار گرفته سپس در سال ۱۹۲۱ بعنوان دادگاه استقلال مورد بهره برداري قرار گرفت. تا سالهاي ۱۹۴۰ بعنوان انجمن تركان ، فرقه مردمي ، سازمان جوانان كاستامونو و سپس در سال ۱۹۴۵ از سوي اداره آموزش ملي خريداري و تبديل به موزه شده است.  اين ساختمان در سال ۱۹۵۲ به اداره موزه تبديل گرديده است. در اين موزه آثار مختلفي از خشت و بلور ، مجسمه ها و گورهاي متعلق به دوران هيلينستيك ، روم بيزانس به نمايش گذاشته شده است . همچنين قسمتي از سالن آن بعنوان سالن آتاتورك نامگذاري و لوازم مورد استفاده آتاتورك در سفر ۱۹۲۵ وي به كاستامونو و عكسهاي آن به نمايش در آمده است.

 لوح ها : در جبهه مقابل لوح روم دو تاج گل و در وسط آنها يك سر گاو و در بالاي آن نيز Dioscur مبارز قرار دارد. در جبهه عقبي آن نيز دو تاج گل ، سر Medusa و در بالاي تاج گل حكاكي هاي شير و عقاب ديده ميشود.

 Satyr : جاي عكس يك مجسمه مرمري برهنه يك مرد متعلق به دوران روم بوده و بروي قاعده ايستاده و از نشانه سمت چپ آن بطرف شانه سمت راست يك چوبه اعدام قرار دارد. 

 مجسمه كوچك زن: اين مجسمه كوچك متعلق به دوران هيلينستيك كه از خشت ساخته شده بروي يك تخت نشسته و با دست راست خود موهاي خود را گرفته است. پوشش آن بسيار طبيعي بنظر مي رسد. 

 لوح : از يك سنگ مرمر سخت و سفيد بوده و متعلق به دوران روم مي باشد. درب و جبهه آهني بوسيله يك منگنه گرفته شده است . درب بصورت يك سقف مرتفع و در زواياي آن Akroter ديده ميشود. در جبهه مقابل يك تاج گل نيمه و بروي آن يك گل ، در طرف راست نيز يك تاج گل روي آن يك سر و در وسط يك كتيبه قرار دارد.

ديكيلي تاش:

( سنگ گور ): از وسط سوراخ شده است و از جنس آهك مات مي باشد. در بالاي آن كتيبه ، بروي سنگ سوراخ دار و در زير كتيبه نمونه و آلات و در قسمت بالا ( از چپ به راست) چاقو ، شانه ، سبد و يك ظرف پايه دار مشاهده ميشود . در قسمت پائين يك گلدان ، انگورهاي اويزان ، قلاب و در قسمت انتهايي پائيني نيز آلات برنده ديده ميشود.  

ساعات بازديد:

 همه روزه بغير از دوشنبه ها از ساعت ۳۰/۱۶-۳۰/۸ موزه قوم شناسي عمارت ليوا پاشا جاي عكس عمارت ليوا پاشا كه نمونه جالبي از معماري غير نظامي است در سال ۱۸۷۰ از سوي مير ليوا صادق پاشا بصورت خصوصي ساخته شده است . اين كاخ در سال ۱۹۷۹ از سوي وزارت فرهنگ ملي شده است.

 مدت و بازسازي آن در سال ۱۹۹۷ بعنوان موزه قوم شناسي عمارت ليوا پاشا مورد بهره برداري قرار گرفته است . طبقه مياني ك نشانه هاي هنرهاي دستي كاستامونو بوده و شامل اثار چوبي ن بافندگي پوشاك و سلاح، چاپ، كنشروزي، زين و وسايل سواركاري، مسگري مي باشد، در بخشهاي مختلف اتاقها ديده ميشود. طبقه فوقاني ك بصورت يك خانه موزه، اتاق خواب عروس، اتاق نشيمن، اتاق بالاي سر، اتاق روزانه ( مردان) اتاق پذيرايي، اتاق روزانه ( زنان ) مي باشد. در سالنهاي طبقه بالا آثار قوم شناسي به نمايش گذاشته شده است.