مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه هاي كوتاهيا

موزه هاي باستان شناسي ساختمان اين بنا در كنار مسجد اولوجامي واقع شده و به مدرسه واجديه

معروف است. اين ساختمان در سال۱۳۱۴ از سوي امور بنساوجي از بيگهاي گرميان بنا نهاده شده بود. نماي اين ساختمان سنگ ساخت، از ويژگيهاي معماري دوره سلجوقيان خبر ميدهد. اين بنا داراي ۹ اتاق است كه سر گنبدي شكل دارند و به سمت هم باز مي شوند. در ويترين موجو.د در موزه آثار مربوط به عهدهاي ميوسن، پالئوليتنيك، كالكو ليتيك،‌ عصر مفرغ، هيت هيت، فريگ، هلينيستيك، رم، بيزانس،‌سلجوقيان و عثماني به نمايش در آمده است. پس از عمليات مرمت و بازسازي اين موزه در تاريخ ۵ مارس ۱۹۹۹ براي زيارت عموم آزاد شد.

آدرس: خيابان جمهوريت، اولوجامي

تلفن: ۲۲۳۶۹۹۰(۰۲۷۴) فاكس: ۲۲۴۲۶۳۸(۰۲۷۴)

 آدرس الكترونيكي: muzemi@ttbnet.net.tr

به غير از روزهاي دوشنبه همه روزه از ساعت ۸ الي ۱۲ و ۱۳ الي ۱۷ براي زيارت عموم آزاد است. موزه چيني اين بنا كه ساختمان دارالفنون يعقوب دوم (از بيگهاي گرميان) بود، با انجام عمليات بازسازي از طرف وزارت فرهنگ با عنوان موزه چيني در ۵ مارس ۱۹۹۹ افتتاح شد. ايوان گنبدي شكل به همراه دو اتاق در وسط اين ساختمان قرار دارد. كتيبه وقف دارالفنون در محل ورودي اين ساختمان واقع است. در ويترينهاي اين موزه آثار باستاني مربوط به قرن ۱۴ و دوره هاي بعد از آن به نمايش درآمده است. به غير از روزهاي دوشنبه همه روزه از ساعت ۸ الي ۱۲ و ۱۳ الي ۱۷ براي زيارت عموم آزاد است.

 

خيابان جمهوريت، اولوجامي

تلفن: ۲۲۳۶۹۹۰(۰۲۷۴)

آدرس: موزه كوسسوت ساختمان اين موزه مربوط به قرن ۱۸ است و در كوچه بحار قرار دارد.

به نام خانه بحار نبز معروف است. يكي از رهبران جنگ استقلال طلبي جنگ مجارستان به نام لاژوس كوسسوت (۱۸۹۴-۱۸۰۲) به همراه خانواده اش در بين سالهاي ۱۸۵۱-۱۸۵۰ مهمان اين خانه شد. وي همچنين طرح قانون اسي مجارستان را در اين خانه آماده كرده بود. اسن ساختمان چوبي دو طبقه كه داراي ۷ اتاق است پس از بازسازي از طرف وزارت فرهنگ در تاريخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۲ با نام موزه لاژوس كوسسوت گشايش يافت. در اين موزه وسايل به جاي مانده از لاژس كوسسوت به همراه آثار نژادشناسي ترك به نمايش درآمده است.

آدرس: محله بوركچيلر، كوچه بحار

تلفن: ۲۲۳۶۲۱۴(۰۲۷۴)

به غير از روزهاي دوشنبه همه روزه از ساعت ۸ الي ۱۲ و ۱۳ الي ۱۷ براي زيارت عموم آزاد است.