مکانهای دیدنی در ترکیه، موزه گيرسون

ساختمان تاريخي موزه گيرسون در خيابان زقاق باشي در مركز ايالت گيرسون به شماره پلاك هاي ۶۲ و ۵۷ واقع مي باشد.

اين ساختمان تا سال ۱۹۲۳ به عنوان كليساي ارتدوكس روميان محلي مورد استفاده قرار مي گرفته است.

از سال ۱۹۲۳ تا سال ۱۹۴۸ اين بنا خالي بوده است و از سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۶۷ در آن از زندانيان نگهداري مي شده است و از سال ۱۹۶۷ تا سال ۱۹۸۲ دوباره خالي مانده بود. اين بنا كه به علت خالي ماندن در آستانة تخريب قرار گرفته بود سرانجام در سال ۱۹۸۲ از سوي وزارت فرهنگ مورد بازسازي قرار گرفته و از سال ۱۹۸۸ تحت عنوان موزه فعاليت خود را شروع كرده است. اين ساختمان تاريخي از بيرون به شكلمستطيل و از داخل بصورت كاخ مي باشد و داراي يك در اصلي در سمت غربي و داراي دو در فرعي در سمتهاي جنوبي و شمالي بنا مي باشد. اين ساختمان تماماً از سنگ هاي برش ساخته شده است. پشت شيرواني آن بوسيله سفال هاي مختلفي پوشانده شده است. همچنين تقريباً در قسمت شمالي اين موزه يك ساختمان تاريخي سه طبقه بر روي طبقه زيرزميني قرار گرفته است كه مقر كشيش ها بوده است. در سال ۱۹۹۳ در اين نقطه يك بناي جديد با همان طرح و نقشه اوليه به عنوان اداره موزه به بهره برداري رسيد.

 در داخل موزه انواع اثرهاي تاريخي متعلق به دوره هاي اوايل عصر مفرغ، هيت هيت، هلنيستيك ، روم باستان، بيزانس ، سلجوقيان و عثمانيها و همچنين آثار قوم شناسي به نمايش درآمده است. در اين موزه ۳۹۰ قطعه اثر باستان شناسي ، ۵۶۱ قطعه اثر قوم شناسي ، يك عدد مهر، و ۲۸۴۰ قطعه اثر متعلق به دوره هاي تاريخي مختلف در معرض تماشا قرار داده شده است.

اين موزه تمام ايام هفته از ساعت ۸ الي ۵ بعد از ظهر باز مي باشد. در حياط موزه اثرهاي سنگي به نمايش گذاشته شده است.

 آدرس : خيابان زقاق باشي تلفن: ۲۱۲۱۳۲۲(۰۴۵۴) فاكس : ۲۱۲۱۷۶۱ (۰۴۵۴)

 تمام ايام هفته به غير از روزهاي يكشنبه صبحها از ساعت ۸ الي ۵ بعد از ظهر باز مي باشد.