نمایشگاه بین‌المللی پنجره در استانبول برگزار خواهد شد

نمایشگاه بین‌المللی پنجره در استانبول برگزار خواهد شد.
Istanbul Pencere 2016

تاریخ برگزاری : ١٢ – ٩ مارچ ٢٠١۶ 
۹ March –  ۱۲ March  ۹ Mart  – ۱۲ Mart
زمان برگزاری : ساعت ١٩:٠٠ –  ١٠:٠٠

تاریخ برگزاری : ١٢مارچ ٢٠١۶ 
۱۲ March  – ۱۲ Mart
زمان برگزاری :ساعت ١٨:٠٠ – ١٠:٠٠
محل برگزاری : ترکیه، استانبول، نمایشگاه تویاپ
Türkiye/İstanbul/Tüyap