نمایشگاه نخ و الیاف استانبول ( iplik ) 

نمایشگاه نخ و الیاف 

یکی از بزرگترین نمایشگاه های نخ و الیاف جهان در ترکیه، شهر استانبول، نمایشگاه بین المللی Tüyap برگزار می شود.این نمایشگاه از مهم ترین گردهمایی های تجاری صنایع نخ بین المللی و خارج از غرفه به عنوان یک فرصت برای شرکت های نخ که می خواهند به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند.

نمایشگاه نخ و الیاف از ۲۵ تا ۲۸ فروردین ۹۷ در شهر استانبول برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری نمایشگاه های نخ و الیاف : ۲۵ – ۲۸ فروردین ۱۷ – ۱۴ April ) 

تاریخ برکزاری در ترکیه نمایشگاه های نخ و الیاف : ۱۷ – ۱۴ Nisan 

محل برگزاری نمایشگاه های نخ و الیاف  : نمایشگاه بین المللی تویاپ