هیپوتراپی یا اسب درمانی در ترکیه

هیپوتراپی (اسب درمانی) در شهر اسکی شهیر ترکیه آغاز شد. 

در این شهر یک مزکز اسب دوانی با مدیریت بهداشت اسکی شهیر و دانشگاه عثمان غازی ترکیه اداره میشود.

شرکت کنندگان در پایان دوره های اسب دوانی با پایان موفقیت آمیز، گواهینامه پایان دوره دریافت خواهند کرد.

در مرکز آموزش عملی و درمان با اسب هنرستان اسب سواری محمودیه دانشگاه عثمان غازی اسکی شهیر در برنامه آموزشی پایه هیپوتراپی (اسب درمانی) به همکاری مدیریت بهداشت اسکی شهیر و دانشگاه عثمان غازی در چارچوب برنامه حمایتی آژانس توسعه بورسا-اسکی شهیر-بیلجیک ۱۷ پزشک، مشاور روانشناسی و پرسنل پزشکی ۴۳ ساعت نگهداری از اسب و اسب سواری و ۴۲ ساعت نیز آموزش پایه درمان با اسب را گرفتند.

در مراسم اهدای گواهی نامه افراد مذکور در هنرستان اسب سواری محمودیه دانشگاه عثمان غازی اسکی شهیر نابی آوجی و امینه نور گونای نمایندگان مجلس از حزب عدالت و توسعه، اوغور بیلگه مدیر مرکز بهداشت استان، پروفسور دکتر کمال شن اوجاک، رئیس دانشگاه عثمان غازی اسکی شهیر و خاقان چالشکان مدیر هنرستان حضور داشتند.

مجله مرمر Marmar Magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

هیپوتراپی 

هیپوتراپی (اسب درمانی)

اسکی شهیر ترکیه

هنرستان اسب سواری