وضعیت آب و هوای ترکیه

[powr-weather id=905594cf_1478683417]

[powr-weather id=288d9c6d_1478684131]

[powr-weather id=db7f30d5_1478685231]

[powr-weather id=cd4ec2ec_1478685321]

[powr-weather id=7f9cecf4_1483782177]

[powr-weather id=0ed8a348_1483782559]

[powr-weather id=c41883d2_1483785643]