پروژه جديد AKIN 688 در مركز انكارا

اين پروژه در شش بلوك  ٦٦٤ واحد مسكونى با سه تيپ طراحى داخلى و ٢٤ مغازه.

واحد مسكونى ساده و راحت و حداقل امكانات رفاهى شايد نسبت به پروژه هاى مشابح  قيميت واحد كمى زياد باشد ولى مركزيت و در موقيت مناسب بودن آن كمى از آن را پوشش بدهد.
مجله مرمر، برترين مرجع اطلاع رساني در تركيه