پشتیبانی برای بازگشت داوطلبانه

از متقاضیان و صاحبان وضعیت حفاظت بین المللی کسانی که مایل به بازگشت داوطلبانه میباشند.

می تواند حمایت های نقدی از انها شود.

– اداره کل، میتواند فعالیت های بازگشت داوطلبانه، با سازمان های بین المللی، نهادهای دولتی و سازمان های غیر دولتی همکاری کند.