گردشگران چینی در ترکیه افزایش می یابند

ترکیه امسال شاهد افزایش بی‌سابقه میزان خرید گردشگران چینی‌ در ترکیه بود،

چین که خود از کشورهای بسیار مطرح در زمینه گردشگری و تجارت میباشد امروز مهمان کشور ترکیه میباشد.

طبق آخرین آمار گردشگران چینی که در سه ماهه اول سال به ترکیه سفر کردند نسبت به سال گذشته ۱۶۶ درصد افزایش یافتند. در مجموع ۴۰ درصد خریدهای تکس‌فری در جهان را چینی ها انجام می دهند.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

گردشگران چینی‌ در ترکیه

خریدهای تکس‌فری

کشور ترکیه

میزان خرید گردشگران چینی‌